کامیون آمیکو ۱۹۲۹ جدید معرفی شد

کامیون آمیکو ۱۹۲۹ جدید

کامیون آمیکو ۱۹۲۹ جدید طی مراسمی، در حضور خودروهای سبک و سنگین تولیدشده توسط AMICO رونمایی شد؛ طرح فروش ویژه آن نیز با تحویل ۶۰روزه آغاز شده.