بورگوارد دوباره اعلام ورشکستگی کرد

بورگوارد اعلام ورشکستگی کرد

بورگوارد، از خودروسازان اصیل و قدیمی آلمان که پس از بیش از نیم قرن غیبت، سال ۲۰۱۵ در هیبت برندی چینی احیاء شده بود، دوباره اعلام ورشکستگی کرد.