حراج خودرو منحصربفرد فورد و شلبی

حراج خودرو تک ساخت فورد شلبی

خودرو تک‌ساخت فورد که قرار است بود جانشین شلبی کبرا شود اما هرگز به مرحله تولید انبوه نرسید، قرار است اواخر ماه جاری به حراج گذاشته شود.