پروباکس، یک تویوتای خیلی معمولی

2021 Toyota Probox

پروباکس یکی از تولیدات مختص بازار ژاپن تویوتاست که هم از نظر ظاهر و هم نظر تکنولوژی، گویی در بیست سال پیش گیر کرده؛ اما هنوز هم تولید می‌شود.